Please rotate your screen
to landscape.

請將屏幕旋轉為橫向。
Entries
 
Entry Title
Editor
First issue available
Place of publishing
Pubisher
Category
Huang Enxu, LSL (Lin Ziqiu)
1907/11
Guangzhou
Xin xiaoshuo congshe
Art & Literature
Song Jiqi, Xu Wenfu
1912
Guangzhou
Song Jiqi/ Xu Wenfu
Amorous Matters
Art & Literature
News & Politics
Hudie Hun
1927/9
Guangzhou
Zhujiang Huabao Yinshua Gongsi
Amorous Matters
Art & Literature
Cinema & Theatre
Huang Bojian
1928
Guangzhou
Unknown
Amorous Matters
Art & Literature
Cinema & Theatre
Bian Zhe
1948/7/2
Guangzhou
Xin Xing Chubanshe
Art & Literature
News & Politics
Huang Shizhong, Huang Boyao
1906/8
Guangzhou/Hong Kong
Zhongwai xiaoshuolinshe/ The China Congregational Church, Hong Kong (Kung Lei Church) [2]
Art & Literature
Zhang Guipu
1930
Guangzhou
Guangzhou Xiaoshuo She
Amorous Matters
Art & Literature
Cinema & Theatre
Wang Xinfan
1933/12
Guangzhou
Guangzhou Libailiu Zazhi She
Amorous Matters
Art & Literature
Huang Zemin, Yang Liu
1933
Guangzhou
Guangzhou Zazhi She
Art & Literature
Comics
Chen Tiesheng
1935
Guangzhou
Shehui Heimu Zazhishe
Art & Literature
News & Politics
Unknown
1919/11/29
Guangzhou
Unknown
Art & Literature
News & Politics
Bian Zhe
1931
Guangzhou
Guangzhou Shi Wujiabao Zazhishe
Amorous Matters
Art & Literature
Jiang Zhinan
1946/5/26
Guangzhou
Li Jinglin
Art & Literature
Comics
News & Politics
Bian Zhe
1932/1/15
Guangzhou
Huanan Yingye Cujin Hui
Cinema & Theatre
William Y. T. EO
1947/11
Guangzhou/Hong Kong
Film Tribune
Cinema & Theatre
Item per page: