Please rotate your screen
to landscape.

請將屏幕旋轉為橫向。
Entries
 
Entry Title
Editor
First issue available
Place of publishing
Pubisher
Category
Huang Enxu, LSL (Lin Ziqiu)
1907/11
Guangzhou
Xin xiaoshuo congshe
Art & Literature
Wang Yuting
1933/2/6
Hong Kong
Hu Zhiwu
Art & Literature
News & Politics
Lao Tan
1935/4/16
Shantou
Shantou Wenyi Dianying She
Cinema & Theatre
Song Jiqi, Xu Wenfu
1912
Guangzhou
Song Jiqi/ Xu Wenfu
Amorous Matters
Art & Literature
News & Politics
You Fang
1932/8/25
Shantou
Swatow Pictorial News Press
Amorous Matters
Art & Literature
Cinema & Theatre
Hudie Hun
1927/9
Guangzhou
Zhujiang Huabao Yinshua Gongsi
Amorous Matters
Art & Literature
Cinema & Theatre
Li Ouzhai
1928/5/26
Hong Kong
Feifei Huabao Chubanshe
Art & Literature
Martial Arts & Sports
Mei Shaozhi, Yu Jiping( Yu Kei Ping)
1946/1/1
Hong Kong
Zhenlan Ribao She
Art & Literature
Cinema & Theatre
Radio
Ye Lingfeng (Ling-feng Yeh)
1943
Hong Kong
Nanfang Chubanshe
Art & Literature
News & Politics
Radio
Zhang Qingquan, Lin Zhongyu
1928
Hong Kong
Unknown
Art & Literature
Martial Arts & Sports
News & Politics
Cui Zicai
1954
Hong Kong
Unknown
Cinema & Theatre
Radio
Raymond Chow Man-wai
1950
Hong Kong
Unknown
Art & Literature
Radio
Huang Bojian
1928
Guangzhou
Unknown
Amorous Matters
Art & Literature
Cinema & Theatre
Liang Shaokai
1928
Hong Kong
Unknown
Amorous Matters
Art & Literature
News & Politics
Su Min
1931
Hong Kong
Unknown
Cinema & Theatre
Item per page: